Introductie

Uw privacy is zeer belangrijk voor OBAM Investment Management B.V. (hierna: OBAM IM), daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens en welke verzamelen wij?

Alle directe en indirecte informatie over een persoon zijn persoonsgegevens. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
 • Financiële informatie, IP-adres en informatie over uw gebruik van onze website.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

OBAM Investment Management B.V. (hierna “OBAM IM”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. OBAM IM is statutair gevestigd aan de Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol. Tel. nr.: +31 20 299 82 75, e-mail: info@obam.nl, website: www.obam.nl.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

OBAM IM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen

Hieronder valt onder andere het ondernemen van stappen om een overeenkomst met u te sluiten of om u toegang te geven tot online diensten. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens gebruiken zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), inloggegevens en technische gegevens die nodig zijn om de website te laten functioneren.

 • Om aan wettelijke vereisten te voldoen

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres(sen), geboorteplaats en andere gegevens die nodig zijn voor identificatiedoeleinden.

 • Op grond van gerechtvaardigd belang:

Hieronder valt onder andere het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en het kunnen versturen van uitnodigingen voor een evenement of webinar. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. OBAM IM voert ook marketingactiviteiten uit, in overeenstemming met uw interesses/belangen, om gerichte commerciële aanbiedingen te kunnen doen. Voor bepaalde marketingactiviteiten is uw toestemming vereist. Wij zullen u altijd van tevoren vragen om deze toestemming. De volgende informatie en persoonsgegevens kunnen wij in dat geval gebruiken: uw naam, e-mailadres en technische gegevens die u achterlaat. Indien u dergelijke aanbiedingen of informatie niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daar altijd voor afmelden door te bellen naar +31 20 299 82 75 of een e-mail sturen naar info@obam.nl.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Alleen wanneer er sprake is van ten minste een van de bovenstaande redenen, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan een of meer van de onderstaande partijen:

 • OBAM IM of aan OBAM IM gelieerde bedrijven, voor zover nodig voor de bedrijfsvoering en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Handelspartners, leveranciers en bedrijven waaraan wij werkzaamheden uitbesteden (“verwerkers”). Deze bedrijven vallen dan onder onze autoriteit. Voorbeelden hiervan zijn IT-bedrijven, onderzoeksbedrijven en marketingbedrijven.
 • Overheidsdiensten, zoals toezichthoudende instanties en belastingdiensten, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij aan de AVG voldoen.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op ons gebruik van cookies, direct marketing via e-mail en het nationale Bel-me-niet Register.
 • De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de financiële markt in het algemeen en daarmee ook op OBAM IM.

Bovenstaande gegevens verstrekken wij alleen wanneer:

 • dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • wij daar een “gerechtvaardigd belang” bij hebben, en de verstrekking van uw gegevens om die reden noodzakelijk is;
 • het wettelijk vereist is dat wij uw gegevens verstrekken;
 • wij daarvoor uw toestemming hebben ontvangen.
 • onze medewerkers, deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Hoe wij zorg dragen voor uw persoonsgegevens

Wij staan in voor een goede beveiliging

Wij besteden veel tijd en moeite aan de beveiliging van onze systemen en de daarin opgeslagen persoonsgegevens. Wij houden de beveiliging van ons dataverkeer voortdurend in de gaten en ondernemen onmiddellijk actie mocht er ooit iets fout gaan. Datalekken worden door ons opgelost en geregistreerd. Hiertoe zijn we ook wettelijk verplicht. Wij melden de lekken bij de toezichthoudende instantie en, indien nodig, ook bij u.

Controles op de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij aan de AVG voldoen.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op ons gebruik van cookies, direct marketing via e-mail en het nationale Bel-me-niet Register.
 • De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de financiële markt in het algemeen en daarmee ook op OBAM IM.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als de wet ons daartoe verplicht en zo lang als nodig voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken. Dit kan per product verschillen en is gebaseerd op de volgende regels:

Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer wij een contractuele overeenkomst sluiten

Wij bewaren uw gegevens zo lang u cliënt bij ons bent of u een overeenkomst met ons hebt gesloten. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze verplichting tot maximaal 10 jaar voortbestaan. Dit doen wij om aan internationale wettelijke verplichtingen te voldoen.

Persoonsgegevens die worden verzameld voor nieuwsbrieven en evenementen

Indien u zich via onze website inschrijft voor het ontvangen van een nieuwsbrief of het ontvangen van andere periodieke informatie, bewaart OBAM IM uw persoonsgegevens zolang wij daarvoor uw toestemming hebben. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief intrekken via onze website of via de e-mail af te melden. Nadat u zich heeft afgemeld, bewaart OBAM IM uw persoonsgegevens nog maximaal 30 dagen.

Waar verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn enkele van onze leveranciers en handelspartners buiten de EU gevestigd of verlenen zij deze diensten buiten de EU. De regelgeving in die landen biedt niet altijd hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om te waarborgen dat uw persoonsgegevens toch veilig zijn, treffen wij in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin, ten aanzien van de veiligheid van uw persoonsgegevens, soortgelijke regelingen worden getroffen als binnen de EU. Dit noemen wij EU-modelcontracten.

Welke rechten heeft u?

De AVG kent u bepaalde rechten toe ten aanzien van de door OBAM IM verwerkte persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder uiteengezet.

U heeft recht op inzage

Dit houdt in dat u mag vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd en waarvoor wij die gebruiken.

U heeft recht op aanpassing, verwijdering en beperking

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze niet correct zijn. U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, of omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en OBAM IM geen andere rechtsgronden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Tevens heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u ons kunt opdragen uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken. U kunt dit recht uitoefenen indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en uw bezwaar nog bij ons in behandeling is.

U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dit houdt in dat u in bepaalde gevallen het recht heeft ons te verzoeken de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verzamelen en ze aan een andere dienstverlener door te geven.

U heeft recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan nodig of wettelijke verplichting. Wij zullen uw bezwaar zorgvuldig toetsen en staken indoen nodig de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw voorkeuren instellen

U kunt uw voorkeur voor het ontvangen van informatie per e-mail altijd eenvoudig wijzigen door ons een mail te sturen via info@obam.nl, of neem hierover telefonisch contact met ons op via telefoonnummer: +31 20 299 82 75.

Vragen of klachten?

Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop wij gegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@obam.nl. Samen met u zoeken wij dan naar een gepaste oplossing.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd aangepast worden. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig na te slaan zodat u op de hoogte blijft van de meest recente wijzigingen. Dit privacy statement is op 1 juli 2024 voor het laatst gewijzigd.