Fonds in beeld

De CO2-voetafdruk van OBAM

28.02.2017

Als ondertekenaar van de Montreal Pledge1 maakt BNP Paribas Asset Management werk van de meting en publicatie van de CO2-voetafdruk van haar fondsen en maakt zo duidelijk hoeveel broeikasgassen, waaronder kooldioxide (CO2), de bedrijven waarin een fonds belegt uitstoten.

De CO2-voetafdruk van OBAM

Deze transparantie draagt bij aan de bewustwording van de klimaatimpact van beleggingen. Naast de financiële rapportage van het beleggingsfonds vindt u op deze pagina informatie over de CO2-voetafdruk, uitgedrukt in CO2-equivalent (CO2e). Deze maatstaf reflecteert het potentieel van alle broeikasgassen om klimaatopwarming te veroorzaken. 

Voor een beter begrip wordt de CO2e-voetafdruk van het fonds vergeleken met alledaagse fenomenen.

Voorbeeld: BNP Paribas OBAM

 

Alleen voor illustratiedoeleinden. OBAM stoot slechts 2kg CO2 uit per EUR 100 geïnvesteerd vermogen. De benchmark index stoot maar liefst 11kg uit.

Bron: BNP Paribas Asset Management, ultimo 2019

 

Berekening volgens de internationale standaard

Het internationale greenhouse gas (GHG) protocol2 legt de normen vast voor de meting, het beheer en de rapportage van de uitstoot van broeikasgassen. De emissies worden opgesplitst in drie categorieën met een verschillende draagwijdte (‘scope’) naargelang de activiteiten van het bedrijf.

SCOPE 1            Directe uitstoot van de installaties van het bedrijf

SCOPE 2            Indirecte uitstoot verbonden met het energieverbruik van het bedrijf

SCOPE 3            Andere indirecte emissies waaronder bv. die uitstoot die verbonden is aan het gebruik van de producten van het bedrijf

Overzicht van de categorieën binnen de waardeketen van een bedrijf

Bron: Greenhouse gas protocol, corporate standard.

1. In mei 2015 was BNP Paribas Asset Management de eerste internationale vermogensbeheerder die de Montreal Pledge ondertekende. Dit initiatief onder leiding van de Verenigde Naties moedigt beleggers aan om meer aandacht aan het risico, de gevolgen en de kansen van klimaatverandering te geven. Sinds BNP Paribas Asset Management de verbintenis ondertekende, maakt ze werk van de publicatie van haar CO2-voetafdruk en neemt ze het CO2-risico geleidelijk in beleggingsbeslissingen mee.

2. Het protocol van het World Resources Institute (WRI) wordt gezien als de internationale standaard voor de meting, het beheer en de rapportage van de uitstoot van broeikasgassen en wordt door honderden bedrijven en organisaties over de hele wereld gebruikt. Meer op www.ghgprotocol.org

3. De uitstoot die een bedrijf vermijdt door producten te verkopen waarmee eindgebruikers hun broeikasgasuitstoot kunnen beperken.

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Asset Management*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl.

delen